Algemene voorwaarden B2B International Key Account Services IKAS


Artikel 1. Algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen de vennootschap onder firma International Key Account Services IKAS, hierna: IKAS en u, de klant. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als IKAS producten/diensten van derden koopt/afneemt en deze aan u levert.
2. Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.
3. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
4. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?

1. Het aanbod van IKAS bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van het product.
2. Alle aanbiedingen van IKAS zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen, tenzij in de offerte iets anders staat. De aanbieding is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag IKAS de aanbieding aanpassen en komen de kosten voor uw rekening. Wanneer u akkoord gaat met een aanbieding, ontvangt u van IKAS een schriftelijke opdrachtbevestiging. Deze moet binnen 7 dagen na ontvangst worden ondertekend en worden teruggestuurd aan IKAS. De overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestiging of doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door IKAS.
3. Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag IKAS dit doorberekenen aan u.
4. U kunt geen rechten ontlenen aan eerder door IKAS gedane aanbiedingen of reclamemateriaal.

Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk?

1. IKAS zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en IKAS mag hiervoor gebruik maken van derden.
2. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven.
3. Het risico van de producten gaat over van IKAS op u, op het moment dat de producten in uw feitelijke macht of die van door u ingeschakelde personen komen.
4. De producten worden door een door IKAS ingeschakelde partij bij u afgeleverd op het door u doorgegeven adres. U moet ervoor zorgen, dat de opslagplaatsen waar IKAS de producten moet afleveren, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn.
5. U moet de producten afnemen op het moment dat ze bij u worden bezorgd. Als u de afname weigert of onvoldoende informatie verstrekt die noodzakelijk is voor de levering, dan zullen de producten voor uw risico worden opgeslagen door IKAS. U bent de aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd.
6. IKAS probeert om de producten binnen 30 dagen na de datum van totstandkoming van de overeenkomst te leveren, tenzij een andere termijn overeen is gekomen. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, bericht.
7. De kosten van levering, waaronder verpakking, transport en transportverzekering zijn voor rekening van IKAS.

Artikel 4. Wat kunt u van IKAS verwachten?

1. IKAS zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig uitvoeren. IKAS zal uw belangen naar beste kunnen behartigen. IKAS heeft een inspanningsverplichting.
2. Als er een tijdschema is opgenomen in de overeenkomst dan zal IKAS ervoor zorgen dat dit tijdschema zoveel mogelijk wordt nageleefd. Het gaat echter niet om fatale termijnen. Bij overschrijding van het tijdschema moet u IKAS schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 14 dagen geven om alsnog na te komen.
3. IKAS zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover IKAS behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat.

Artikel 5. Wat zijn uw verplichtingen?

1. U moet alle gegevens, die IKAS nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan IKAS overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.
2. Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan u is toe te rekenen , zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor uw rekening en risico komen.
3. U bent verplicht om geleverde producten direct na ontvangst te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren of gebreken moeten onmiddellijk (binnen twee dagen) schriftelijk aan IKAS worden gemeld. Zonder deze melding worden de betreffende producten geacht te zijn geleverd zonder beschadiging of gebreken en wordt ervan uitgegaan dat IKAS conform de overeenkomst heeft geleverd.
4. Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen direct (binnen vijf dagen) na constatering schriftelijk te worden gemeld aan IKAS zodat IKAS in staat is de klacht te onderzoeken en zo nodig andere producten te leveren.
5. Het melden van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.
6. Als IKAS erkent dat zij tekort is geschoten bij de levering van een product, heeft IKAS het recht om binnen een redelijke termijn nadat u aan IKAS hebt laten weten dat er sprake is van een gebrek, het product te vervangen, dan wel het ontbrekende alsnog te leveren. Als IKAS binnen de termijn deugdelijk presteert, is de overeenkomst correct nagekomen en heeft u geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6. Wat zijn de kosten van de producten van IKAS?

1. In de overeenkomst zijn de door u te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
2. Alle kosten zijn exclusief btw.
3. IKAS heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor IKAS met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. Bent u het niet eens met wijziging van de kosten? Dan kunt u binnen acht dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met IKAS schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
4. Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag IKAS haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7. Hoe betaalt u voor de producten van IKAS?

1. IKAS verstuurt rechtstreeks een factuur aan u, deze moet u binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen.
2. Wanneer IKAS in gedeelten levert, mag ieder gedeelte afzonderlijk worden gefactureerd.
3. Wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, verkeert u direct in verzuim en bent u na de vervaldag van de factuur rente verschuldigd. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van IKAS betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
4. IKAS heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings-)verplichtingen. Ook is IKAS bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer zij van mening is dat uw financiële positie of uw betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.
5. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan IKAS laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op.

Artikel 8. Wanneer en hoe eindigt de overeenkomst?

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals opgenomen in de overeenkomst.
2. Beide partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Dit kan alleen tegen het einde van de contractperiode of, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, met een opzegtermijn van één maand.
3. Als u de overeenkomst opzegt, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door IKAS gemaakt moeten worden.
4. Als u de overeenkomst annuleert, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door IKAS gemaakt moeten worden en de kosten die IKAS al heeft gemaakt (waaronder winstderving) met een minimum zoals opgenomen in onderstaande staffel
a. bij annulering tot 8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: percentage% van de offerte;
b. bij annulering langer dan 1 dag korter dan 8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: percentage% van de offerte;
c. bij annulering 1 dag of korter voor de aanvang van de werkzaamheden: percentage% van de offerte.
5. IKAS mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:
a. u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt en/of weigert betalingszekerheid te stellen;
b. er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.
IKAS hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim.
6. IKAS heeft het recht om de overeenkomst uit te blijven voeren.

Artikel 9. Hoe gebruikt u de internetsite?

1. Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailingen van IKAS zijn exclusief btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.
2. Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. U kunt geen klacht indienen over geconstateerde gebreken als het bovengenoemde wijzigingen in het product betreffen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden IKAS niet.

Artikel 10. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor IKAS niet, niet tijdig of niet naar behoren haar producten kan leveren, zonder dat dat de schuld van IKAS is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van IKAS.
2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van IKAS.
3. Wanneer er sprake is van overmacht mag IKAS de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
4. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. IKAS is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 11. Kwaliteit en monsters

1. IKAS staat in voor de kwaliteit van de producten zoals in de overeenkomst is omschreven.
2. Als is overeengekomen dat door bedrijfsnaam monsters worden verstrekt, dan zijn de transportkosten daarvan voor uw rekening. De monsters dienen enkel ter aanduiding, de daadwerkelijk geleverde producten kunnen hiervan afwijken.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door IKAS geleverde producten blijven eigendom van IKAS totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft.
2. U mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren.
3. Als een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of een recht hierop wil vestigen, dan moet u dit IKAS zo snel mogelijk laten weten.
4. U bent verplicht om, indien mogelijk, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal. Als IKAS hierom vraagt, mag IKAS de polis van de verzekering inzien.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

1. U mag het werk van IKAS niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij IKAS hiervoor toestemming aan u geeft. IKAS heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken.
2. U blijft eigenaar van de stukken die u aan IKAS ter inzage heeft gegeven.
3. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite zijn van IKAS en/of haar licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop, waaronder ook wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite.

Artikel 14. Wie is waarvoor aansprakelijkheid?

1. IKAS verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. IKAS kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
2. Als IKAS aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van IKAS. Wanneer het maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is IKAS slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde producten.
3. Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.
4. Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan IKAS.
5. De informatie op de internetsite wordt door IKAS met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. IKAS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.
6. IKAS draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.
7. Iedere aansprakelijkheid van IKAS vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat het product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als u IKAS niet binnen redelijke termijn na ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming, IKAS daarvan schriftelijk in kennis stelt.

Artikel 15. Wijziging van deze voorwaarden

1. IKAS kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
2. IKAS kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 16. Klachten en geschillen

1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan IKAS worden voorgelegd.
2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.