Algemene voorwaarden consumenten International Key Account Services IKAS


Artikel 1. Algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten (op afstand) en alle daaruit volgende handelingen tussen de vennootschap onder firma International Key Account Services IKAS, hierna: IKAS en u, de klant. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als IKAS producten/diensten van derden koopt/afneemt en deze aan u levert.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan u elektronisch ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door u op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij IKAS zijn in te zien of worden zij op uw verzoek direct kosteloos toegezonden.
3. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
4. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?

1. Het aanbod van IKAS bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van het product.
2. Als u het aanbod aanvaardt, bevestigt IKAS langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Deze bevestiging ontvangt u nadat u uw bestelling heeft betaald. Zolang de bevestiging niet is verstuurd, kunt u de overeenkomst ontbinden.
3. De overeenkomst is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag IKAS de overeenkomst aanpassen en komen de kosten voor uw rekening.
4. U kunt geen rechten ontlenen aan eerder door IKAS gedane aanbiedingen of reclamemateriaal.

Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk?

1. IKAS zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en IKAS mag hiervoor gebruik maken van derden.
2. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven.
3. Het risico van de producten gaat over van IKAS op u, op het moment dat de producten in uw feitelijke macht of die van door u ingeschakelde personen komen.
4. De producten worden door een door IKAS ingeschakelde partij bij u afgeleverd op het door u doorgegeven adres. U moet ervoor zorgen, dat de plaatsen waar IKAS de producten moet afleveren, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn.
5. U moet de producten afnemen op het moment dat ze bij u worden bezorgd. Als u de afname weigert of onvoldoende informatie verstrekt die noodzakelijk is voor de levering, dan zullen de producten voor uw risico worden opgeslagen door IKAS. U bent de aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd.
6. IKAS probeert om de producten binnen 30 dagen na de datum van totstandkoming van de overeenkomst te leveren, tenzij een andere termijn overeen is gekomen. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
7. IKAS mag een deelbare order in twee of meer gedeelten afleveren.
8. De kosten van levering, waaronder verpakking, transport en transportverzekering zijn voor rekening van IKAS.

Artikel 4. Wat kunt u van IKAS verwachten?

1. IKAS zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig uitvoeren. IKAS zal uw belangen naar beste kunnen behartigen. IKAS heeft een inspanningsverplichting.
2. Als er een tijdschema is opgenomen in de overeenkomst dan zal IKAS ervoor zorgen dat dit tijdschema zoveel mogelijk wordt nageleefd. Het gaat echter niet om fatale termijnen. Bij overschrijding van het tijdschema moet u IKAS schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 14 dagen geven om alsnog na te komen.
3. IKAS zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover IKAS behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat.

Artikel 5. Wat zijn uw verplichtingen?

1. U moet alle gegevens, die IKAS nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan IKAS overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.
2. Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan u is toe te rekenen , zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor uw rekening en risico komen.
3. U bent verplicht om geleverde producten direct na ontvangst te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren of gebreken moeten binnen de bedenktijd, zoals opgenomen in artikel 8, schriftelijk aan IKAS worden gemeld. Zonder deze melding worden de betreffende producten geacht te zijn geleverd zonder beschadiging of gebreken en wordt ervan uitgegaan dat IKAS conform de overeenkomst heeft geleverd.
4. Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen direct (binnen de bedenktijd of anders binnen 5 dagen) na constatering schriftelijk te worden gemeld aan IKAS zodat IKAS in staat is de klacht te onderzoeken en zo nodig andere producten te leveren.
5. Het melden van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.
6. Als IKAS erkent dat zij tekort is geschoten bij de levering van een product, heeft IKAS het recht om binnen een redelijke termijn nadat u aan IKAS hebt laten weten dat er sprake is van een gebrek, het product te vervangen, dan wel het ontbrekende alsnog te leveren. Als IKAS binnen de termijn deugdelijk presteert, is de overeenkomst correct nagekomen en heeft u geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6. Wat zijn de prijzen van de producten van IKAS?

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. Alle prijzen zijn inclusief btw.
3. Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag IKAS haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7. Hoe betaalt u voor de producten van IKAS?

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door u verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
2. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan IKAS te melden.
3. Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, bent u, nadat u door IKAS bent gewezen op de te late betaling en IKAS u een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is IKAS gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00.

Artikel 8. Uw bedenktijd

1. U heeft de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden op grond van uw herroepingsrecht binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen.
2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een door u aangewezen derde, het product heeft ontvangen.

Artikel 9. Hoe gaat u om met de producten tijdens de bedenktijd?

1. U moet tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking, u mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals u dit in de winkel zou mogen doen.
2. Mocht door uw manier van omgaan met het product en de verpakking, het product in waarde verminderen, dan moet u deze waardevermindering vergoeden aan IKAS.

Artikel 10. Wat gebeurt er als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht?

1. Wanneer u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, moet u dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen schriftelijk melden bij IKAS of u vult het modelformulier voor herroeping in, dat te vinden is op de website van IKAS.
2. Uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping, stuurt u de het product terug aan IKAS.
3. U moet het product terugsturen in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat u de producten wilt behouden.
4. De kosten van het retourneren komen voor uw rekening. Deze kosten zijn nader gespecificeerd op de website van IKAS.
5. Indien u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht en het product/de producten zijn retour ontvangen door IKAS, dan zal IKAS uw betalingen terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel als dat u heeft gebruikt.

Artikel 11. Welke producten kunt u niet terugsturen?

1. Bij de producten die niet teruggestuurd kunnen worden, vermeldt IKAS dit duidelijk voordat u de overeenkomst sluit.
2. De volgende producten vallen niet onder de hierboven genoemde bedenktijd:
- producten die door IKAS tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van u;
- producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- producten die snel kunnen bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten waarvan verpakking duidelijk beschadigd is of niet meer in de originele verpakking aanwezig zijn;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
- producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt en waarop IKAS geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.


Artikel 12. Einde van de overeenkomst zonder gebruik te maken van het herroepingsrecht

1. Wanneer de overeenkomst door u wordt verbroken door een oorzaak die aan u is toe te rekenen of wanneer de overeenkomst door u wordt geannuleerd buiten uw herroepingsrecht om, bent u verplicht alle door IKAS gemaakte kosten te vergoeden en alle hieruit voortvloeiende financiële gevolgen (bijvoorbeeld winstderving) voor IKAS vanwege het niet uitvoeren van de overeenkomst te dragen.
2. IKAS mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:
- u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt;
- er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf.
IKAS hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen.
3. In alle bovengenoemde gevallen zijn alle vorderingen van IKAS op u onmiddellijk opeisbaar, en bent u verplicht de geleverde producten onmiddellijk terug te geven.

Artikel 13. Hoe gebruikt u de internetsite?

1. Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailingen van IKAS zijn inclusief btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.
2. Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. U kunt geen klacht indienen over geconstateerde gebreken als het bovengenoemde wijzigingen in het product betreffen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden IKAS niet.

Artikel 14. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor IKAS niet, niet tijdig of niet naar behoren haar producten kan leveren, zonder dat dat de schuld van IKAS is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van IKAS.
2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van IKAS.
3. Wanneer er sprake is van overmacht mag IKAS de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
4. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. IKAS is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten
1. U mag het werk van IKAS niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij IKAS hiervoor toestemming aan u geeft. IKAS heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken.
2. U blijft eigenaar van de stukken die u aan IKAS ter inzage heeft gegeven.
3. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite zijn van IKAS en/of haar licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop, waaronder ook wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite.


Artikel 16. Wie is waarvoor aansprakelijkheid?

1. IKAS verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. IKAS kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
2. Als IKAS aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van IKAS. Wanneer het maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is IKAS slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde producten.
3. Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.
4. Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan IKAS.
5. De informatie op de internetsite wordt door IKAS met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. IKAS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.
6. IKAS draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.
7. Iedere aansprakelijkheid van IKAS vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat het product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als u IKAS niet binnen redelijke termijn na ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming, IKAS daarvan schriftelijk in kennis stelt.

Artikel 17. Wijziging van deze voorwaarden

1. IKAS kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
2. IKAS kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 18. Klachten en geschillen

1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen 14 dagen nadat u een gebrek heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven aan IKAS worden voorgelegd.
2. Bij IKAS ingediende klachten worden binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt dit door IKAS binnen 14 dagen aan u gemeld en krijgt u een indicatie wanneer u een meer uitvoering antwoord kunt verwachten.
3. U moet IKAS in ieder geval 4 weken de tijd geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
4. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop u de klacht bij IKAS indienede, schriftelijk bij de rechtbank Limburg aanhangig worden gemaakt.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlands recht van toepassing.